Kongsvinger kommune

Detaljregulering for Næringsområde Klettavegen i Kongsvinger kommune.
Varsel om oppstart av planarbeid, utleggelse av planprogram på høring og
varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale. Plan-ID 202004.