Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Skansebu, Grindalsvegen 105, Elverum kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Skansebu, Grindalsvegen 105, Plannr. 2019009. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av grunneier.

Planområdet er på ca 3 daa, består av gnr/bnr: 12/47 og 65, samt del av kommunal veggrunn gnr/ bnr 13/1050. Området ligger øst for Grindalsvegen på Vestad. Planområdet grenser til boligområder, næringseiendommer, og friområdet Skansen. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for ny bebyggelse på Grindalsvegen 105, med 2 tomannsboliger. Planområdet er ikke regulert, men er avsatt til sentrumsformål i overordnede planer. Dagens adkomst til eiendommen foreslås videreført. 

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Varslingen, med planinitiativ og referat fra oppstartsmøte kan sees på www.p1.no og www.elverum.kommune.no.

Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader til planarbeidet kan innen 20.12.2019 rettes til Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen. Tlf.nr.: 976 91 277. E-post: oel@p1.no