Arealplanlegging

Plan1 tilbyr overordnede planer for arealbruk og infrastruktur.

Plan1 tilbyr overordnede planer for arealbruk og infrastruktur.

  • Utarbeidelse av detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner
  • Innspill til kommuneplaner
  • By – og sentrumsplanlegging, – stedsanalyser
  • Konsekvensutredninger ihht. Plan – og bygningslovens bestemmelser
  • Rådgivning og veiledning i samfunnsspørsmål og eiendomsutvikling
  • Vegplanlegging/detaljplaner
  • Tilbud om saksbehandlingstjenester til kommunen

Ethvert prosjekt innebærer forandring og muligheter,- begge deler tjener på kyndig veiledning.