Jessheim S – Mulighetsstudie

Mulighetsstudie i forbindelse med regulering av et areal på ca. 80 dekar som Jessheim Sør Utvikling forvalter ved E6, på Jessheim Sør.

Mulighetsstudien viser en ny bydel på Jessheim, med ca 1000 boenheter, forretning/kontor/ service samt helserelaterte tjenester.Parallelt med Dølivegen er det lagt opp til en handlegate med forretning, kontor og servicetilbud. I tilknytning til bydelstorget er det plassert et helsehus som kan inneholde ulike helserelaterte tjenester og treningssenter. Næringsbebyggelsen skjermer bakenforliggende boligbebyggelse for støy og biltrafikk.Boligblokkene er plassert nord og øst i planområdet og danner en struktur som samspiller med landskapsrommene. Strukturen gir gode solforhold til balkonger, takterrasser og uteoppholdsarealer som vender seg mot sør og vest.

Mulighetsstudien viser en effektiv infrastruktur der bilveger er lagt på baksiden av boliger med nedkjøring til parkeringskjeller. Dette danner store bilfrie uteoppholdsarealer mellom boligene. Interne gang- og sykkelveger knytter seg til eksisterende g/s-nett på Jessheim.