Plan1 er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, byggeteknikk, interiør, arealplanlegging, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.

Arkitektur

Plan1 utfører alle typer arkitektarbeider i spekteret fra store offentlige og private prosjekter, til den enkeltes hytte eller enebolig.

Prosjektene gjennomføres oftest i tverrfaglig samarbeid med tekniske konsulenter for andre fagområder, samt med våre egne interiørarkitekter og bygningsingeniører. All produksjon foregår med digitalt tegneverktøy med 3-dimensjonal programvare.

Arkitektene tilbyr:

 • Idé- og prosjektutvikling
 • Stedstilpasning og tomtedisponering
 • Funksjonsanalyser og romprogrammering
 • Offentlig saksbehandling som ansvarlig søker
 • Prosjektering av bygg
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt
 • Material- og fargevalg
 • Oppfølging i byggeperioden

Prosjektadministrasjon

Innenfor prosjektadministrasjon utfører vi prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse for private og offentlige oppdragsgivere.

Prosjektledelse

Organisering og styring av prosjekter, fremdriftsstyring, økonomistyring, etablering av systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll. Bistand ved kontrahering av planleggere og entreprenører.

Prosjekteringsledelse

Lede og koordinere arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører i planleggingsarbeidet. Styring av fremdrift og økonomi i prosjekteringens ulike faser og aktiviteter.

Byggeledelse

Ivareta byggherrens forpliktelser under gjennomføringsfasen av prosjektet. Byggeleder kontrollerer og styrer fremdrift, økonomi og kvalitet. Oppfølging av byggherrens forpliktelser i henhold til lover og forskrifter. Oppfølging av SHA-rutiner og –systemer.
Våre tjenester sikrer riktig kvalitet til riktig pris innenfor avtalt tid og budsjett.

Byggeteknikk

Plan1 utfører byggeteknisk rådgivning for private og offentlige oppdragsgivere. Plan1 har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, og kan bistå med:

 • Vurdering og valg av konstruksjonssystemer og materialer.
 • Beregning og dimensjonering av alle typer konstruksjoner i betong, stål og tre.
 • Disponerer moderne IT verktøy for utarbeidelse av beregninger, beskrivelser og tegninger. Modellerer i 3D.

Kompetanse og erfaring gir trygghet.

Arealplanlegging

Plan1 tilbyr overordnede planer for arealbruk og infrastruktur.

 • Utarbeidelse av detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner
 • Innspill til kommuneplaner
 • By – og sentrumsplanlegging, – stedsanalyser
 • Konsekvensutredninger ihht. Plan – og bygningslovens bestemmelser
 • Rådgivning og veiledning i samfunnsspørsmål og eiendomsutvikling
 • Vegplanlegging/detaljplaner
 • Tilbud om saksbehandlingstjenester til kommunen

Ethvert prosjekt innebærer forandring og muligheter,- begge deler tjener på kyndig veiledning.

Interiør

Plan1 utfører tjenester som interiørarkitekt med planlegging og beskrivelse av farger, materialer og møblering.

Vi har prosjekter i spekteret fra store offentlige prosjekter til hjemmeinnredning av enkeltrom. Vi visualiserer ideer ut som tradisjonelle plantegninger, men modellerer også bygninger og rom i 3-D med visninger som 3-D tegninger eller animasjoner. Alle med realistisk lyssetting og riktig gjengivelse av design, farger og interiør forøvrig. Interiørseksjonen jobber tverrfaglig med Plan1`s arkitekt- og ingeniørkompetanse.

Vi tilbyr

 • Ideutvikling for interiør, inventar og design i private og offentlige prosjekter
 • Innkjøpsveiledning
 • Beskrivelse av inventarer ihht regler for offentlige anskaffelser
 • Tilbudsgrunnlag som gir maksimalt utbytte av innkjøp
 • Riktig kvalitet, pris og design tilpasset brukers identitet eller bedriftsprofil
 • Tilrettelegging for valg av inventar som ivaretar miljøvennlige produksjonslinjer
 • Realistisk gjennomføring av prosjekter med supplerende tilleggsytelser; prosjektledelse, arkitekt, planlegger, statikk og SAH
 • Visualisering: plantegning, 3-D tegning og 3-D animasjon
 • Organisering av FDV-dokumentasjon for interiørleveranser